Bestuur Leiden Participeert

J.Siwpersad (voorzitter); P.Rana (secretaris) en B.Verbrugge (penningmeester). Mocht u vragen hebben aan het bestuur dan kunt u via het contactformulier contact opnemen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Leiden Participeert (LP) is opgericht om de belangen van inwoners van Leiden op het politieke vlak te behartigen. LP is een politieke vereniging opgericht op 27-01-2021.De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming in het kader van het democratisch proces binnen de gemeente Leiden en in verband daarmee deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voor de gemeente Leiden, een of meer gemeenteraadszetels in de gemeenteraad na te streven, wethouders voor de gemeente te leveren en concrete doelstellingen in een partijprogramma vast te leggen. LP wil de inwoners bereiken door een eigen website en een Instagram pagina bij te houden, door berichten via Twitter te verspreiden, door werkbezoeken en politieke bijeenkomsten en discussieavonden te organiseren. Op deze wijze is LP politiek actief voor haar achterban in de samenleving. Voor actuele berichten verwijzen wij u naar de Homepagina. Wat vindt u belangrijk? Laat het ons weten!

Doelstelling van LP (zoals te vinden in de statuten): ‘De vereniging heeft ten doel een onafhankelijke politieke partij te zijn en als zodanig het in politiek verband actief opkomen voor het algemeen belang en de belangen van inwoners van de gemeente Leiden evenals het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’

Financiën

Geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van leden, bijdragen van donateurs, bijdragen in de kosten van de gemeente Leiden en andere financiële middelen c.q. baten. De bankrekening van Leiden Participeert is: NL51INGB0006884550

Leden betalen contributie. Lid worden van LP kost met ingang van 1 januari 2021 € 10 per jaar. Daarnaast is het mogelijk om voor een bedrag van minimaal € 35 donateur te worden van de vereniging zonder lid te zijn. Donaties zijn aftrekbaar.

Jaarlijks vindt een financiële verantwoording plaats. Er wordt een jaarrekening opgemaakt die beoordeeld wordt door het bestuur. Na verwerking van opmerkingen, indien van toepassing, wordt het jaarverslag definitief. Deze verplichting wordt jaarlijks nagekomen. LP heeft geen winstoogmerk. Alle gelden zijn bestemd voor het nastreven van de doelstelling.

KVK nummer: 81715978; RSIN-nummer: 862192778.