Verkiezingsprogramma

 Leiden verdient beter 

We leven in bijzondere tijden. Bijzonder omdat de bestuurders van de komende 10 jaar harde besluiten moeten nemen om klimaatverandering aan te pakken. We leven in bijzondere tijden omdat honderdduizenden werkenden toch arm blijken te blijven. Maar dat is allemaal landelijk. In Leiden gaat het vast beter. Is dat zo? We lazen eind vorig jaar in het Leidsch Dagblad dat de gemiddelde wachttijd voor studenten om een eigen kamer te krijgen is opgelopen tot vier en een half jaar. Crazy. Wij zetten dit onderwerp nadrukkelijk op de agenda. We zagen het afgelopen jaar dat er veel kritiek was op de mate van inspraak bij bouwplannen. Om dat aan te pakken werd er een onderzoek uitgevoerd dat het label ‘onafhankelijk’ helaas niet verdient. Bestuurscultuur misschien? Ook een probleem dat landelijk speelt. Wie gaat er verandering in brengen? Wij willen dat, omdat Leiden beter verdient. Omdat de Leidenaren, alle Leidenaren, beter verdienen. Om een stad te maken die van en voor iedereen is. Met politiek die doet wat er is beloofd. Want daar gaat politiek over : waarmaken wat je tijdens de verkiezingscampagne hebt gezegd. Wij als jonge partij (1 jaar geleden opgericht) gaan met een jonge vrouwelijke lijsttrekker, een modern dun verkiezingsprogramma en de slogan De overheid is er voor de burger en niet andersom de uitdaging aan. 

Laat de verandering in Leiden beginnen. 

Ons verkiezingsprogramma bestaat uit het volgende 10 puntenplan. 

1. Recht op gehoord worden

Leiden is van ons allemaal 

Iedereen mag zijn mening geven. Via dialoog en kwalitatieve keuzes moeten we tot oplossingen komen die uitlegbaar zijn en breed aanspreken. In dat kader hechten wij veel waarde aan serieuze participatie, waarbij goed gebruik wordt gemaakt van instrumenten die dat mogelijk maken en fatsoenlijk faciliteren. Wij pleiten voor actieve participatie, waarbij burgers middels een burgerplatform voorstellen kunnen doen voor een situatie of probleem in de wijk. Burgers krijgen hierdoor vanaf het begin eigenaarschap en kunnen daardoor met elkaar vorm geven aan nieuwe ontwikkelingen in de stad. 

2. Recht op een leefbaar leven

Alle burgers verdienen een leefbaar leven

Leefbaar betekent in de praktijk : veilig, betaalbaar, groen en huisvesting. 

Veilig : iedere wijk heeft recht op afwezigheid van criminaliteit, op verkeerssituaties die ongelukken voorkomen, op voorzieningen die (bijvoorbeeld) wateroverlast voorkomen. 

Betaalbaar : ieder mens moet kunnen wonen en leven met het geld dat men heeft. 

Groen : als onderdeel van de klimaatverandering moet de aanleg van groen (vooral bomen) over de gehele stad verdeeld worden. 

Huisvesting : een groeiend aantal vooral jonge mensen kunnen geen of alleen een te dure huisvesting vinden. Dat is onacceptabel. Op deze plek gaan we het nu niet oplossen, maar dit moet binnen Leiden een zeer hoge prioriteit krijgen. Wonen is een recht. 

3. Recht op gezondheid

Sport bevordert de gezondheid

Het is van groot belang voor het mentaal welzijn en de lichamelijke gezondheid om te sporten. Dat moet voor iedereen toegankelijk en mogelijk zijn. 

4. Recht op onderdak

Ieder mens verdient een dak boven het hoofd

Daklozen en mensen die dreigen op straat te komen verdienen een dak boven hun hoofd. Een beschaafde maatschappij hecht hier veel waarde aan. 

5. Recht op tijdige hulp

Iedereen die hulp nodig heeft moet dat tijdig kunnen krijgen

We weten allemaal dat de huidige maatschappij harde functie-eisen stelt, maar niet iedereen kan daaraan voldoen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met tijdelijke uitval of mensen die begeleiding nodig hebben, moeten tijdig geholpen worden. 

6. Noodzaak autoplek

 Een autoplek wordt steeds maar duurder.

Voor vele gewone Leidenaren is parkeren onbetaalbaar geworden door de toenemende en duurdere vergunningen. Belangrijk? Voor de doelgroep kleine ondernemers en werkenden buiten Leiden is het lang niet altijd mogelijk om op de fiets of met het OV naar hun werk te gaan. 

7. Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties zijn onmisbaar

Naast veel expertise, hebben deze organisaties ook veel passie voor één specifiek terrein van de maatschappij. Het is onze taak om hen maximaal te helpen en tegemoet te komen. Denk daarbij aan organisaties als Voetgangersbeweging Nederland, het Platform Gehandicapten Leiden en het COC. Maar het zijn er vele tientallen. En last but not least : de vele gepassioneerde wijkverenigingen in onze stad. 

8. Wij geloven in de burger

Wij zijn daarom voor wijkreferenda

Bij besluiten die grote consequenties voor delen van de stad kunnen hebben, moet de mening van de burger nadrukkelijk gevraagd worden. 

Wij vinden dit vanuit de gedachte dat de burger er niet voor de overheid is, maar dat de overheid er voor de burger is. Wij staan voor een overheid die zich inzet om de burger te bedienen, zichtbaar moeite doet om effectief te opereren ten dienste van de burger. 

9. Studentenhuisvesting is al jaren onvoldoende

Wij geloven dat de zorg voor studentenhuisvesting al jaren onvoldoende is en daar heeft de stad last van. Dat zetten wij hier nadrukkelijk op de agenda.

Al jaren is de balans tussen inwoners en studenten verstoord. We zitten ondertussen in de fase van noodoplossingen : vergaande verkamering. Dat schreeuwt om een meer fundamentele oplossing. Bestuurlijk Leiden, de universiteit en de studenten zelf moeten al in 2022 de handen ineenslaan om met structurele oplossingen te komen. Niet alleen in het belang van studenten, maar in het belang van alle Leidenaren. 

10. De klimaatverandering is al begonnen

Leiden moet veel meer een voortrekkersrol pakken

Klimaatverandering dendert momenteel onze wereld binnen. De ontkenningsfase is momenteel op zijn eind. Leiden is een stad van kennis. Kennis die veel meer ingezet kan worden om het onderwerp en de oplossingen dichter bij de burger te brengen. 

Leiden verdient beter 

Dat is onze boodschap aan alle Leidenaren en alle politieke partijen van Leiden. Dat is waar wij voor staan. Wij denken niet in winnen of verliezen. Wij denken aan het goede, het fatsoenlijke doen. 

En daar mag u ons over 4 jaar op afrekenen.